مقاله پیشنهادی

  • کامپیوتر مقوایی منکامپیوتر مقوایی من
    «علاقه من به کامپیوتر از کجا شروع شد؟» سؤالی بود که جوابی برایش نداشتم! مثل پرسیدن این بود که: «چه وقتی برای اولین بار به …