متن آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسؤولان

به گفته خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که درون افکار عمومی به قانون «از کجا آورده‌ای» مشهور شده هست، پس از سال‌ها کش و قوس سرانجام اجرایی می شود.

متن آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر هست:

«بسم الله الرحمن الرحیم

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

درون اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۴…۸…۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به قصد افزایش اعتماد عمومی مردم به مسؤولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری، آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، به شرح مواد آتی هست:

ماده ۱- اصطلاحات مذکور درون این آیین‌نامه درون مفاهیم زیر به کار می‌رود:

الف- قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۴…۸…۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

ب- آیین نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون؛

پ- مقامات مسؤول: مقامات و مسؤولان موضوع مواد ۱ و۲ قانون؛

ت- مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛

ث- اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسؤول؛

ج- هیأت تحقیق: هیأت تحقیق کننده دارایی مشمولان ماده ۱ قانون؛

چ- دوره مسؤولیت: مدتی هست که از وقت انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می‌شود و تا آخر مدت وقت مسؤولیت ادامه می‌یابد.

ح- فرزندان تحت تکفل: دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.

خ- همسر: اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت؛

د- اعضای خانواده: اعضای خانواده ازبرای مقامات موضوع ماده ۱ قانون عبارت هست از خود، همسر و فرزندان و ازبرای مقامات موضوع ماده ۳ قانون عبارت هست از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛

ذ- سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی هست که ازبرای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می‌شود.

ر- سامانه: سامانه دارایی مقامات مسؤول؛

ز- تعهدنامه: تعهدنامه موجود درون سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده؛

ژ- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور درون ماده ۵ قانون مدیریت خدمت ها کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

ماده ۲- به قصد انجام وظایف موضوع قانون و آیین نامه آن، اداره کل با نظر رئیس قوه قضاییه درون حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

ماده ۳- مرکز موظف هست ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه را به نحوی مسیر‌اندازی نماید که مقامات مسؤول پس از ثبت‌نام درون سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را درون فرم‌های مخصوصی که درون این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.

تبصره- درون صورتی که به هر دلیل دسترسی به سامانه امکان پذیر نباشد، مقامات مسؤول موظفند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل عنوان و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.

ماده ۴- مقامات مسؤول فهرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور درون ماده ۱۲ آیین نامه عنوان می‌کنند.

تبصره- تکمیل فرم‌های عنوان فهرست دارایی بر عهده مقامات مسؤول هست.

ماده ۵- به قصد شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی موظف هست همه سمت‌های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الکترونیکی درون اختیار مرکز قرار دهد.

تبصره- چنانچه پس از عنوان سمت‌های مذکور درون ماده قبل هر شکل سمت تازه مشمول قانون ایجاد شود و یا هر شکل تغییری درون تصدی این سمت‌ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف هست مراتب را درون اسرع وقت به قوه قضائیه عنوان کند.

ماده ۶- مشمولان فعلی ماده ۱ قانون، موظفند اظهار نامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آیین‌نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از آخر دوره مسئولیت خود از طریق ثبت درون سامانه به طریق فوق به اداره کل عنوان کنند.

ماده ۷- مشمولان ماده ۳ قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از وقت لازم الاجرا شدن قانون مطابق آیین نامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مسیر اندازی سامانه عنوان نمایند.

تبصره ۱- مشمولان ماده ۳ قانون که پس از لازم الاجرا شدن قانون عهده دار سمت‌های موضوع ماده فوق شده‌اند فهرست دارایی اعضای خانواده را از وقت شروع تصدی عنوان و رسید آن را از سامانه دریافت می‌کنند.

تبصره ۲- اشخاصی که پس از اجرای قانون عهده دار سمت‌های مذکور شده و دوره مسؤولیت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را درون بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت عنوان می‌کنند.

ماده ۸- فهرست دارایی مقامات مسؤول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضائیه ارائه می‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع هست. مقامات مسؤول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.

ماده ۹- چنانچه پس از عنوان فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسؤول موظفند نسبت به اعمال تغییرات و عنوان فهرست دارایی آنان درون آخر دوره مسؤولیت کار نمایند.

ماده ۱۰- چنانچه مقامات مسؤول، هم‌وقت بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت درون شروع و آخر دوره مسؤولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده کار نمایند.

ماده ۱۱- مقامات مسؤول موظفند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهد نامه را تأیید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تأیید تعهد نامه (موضوع ماده ۲ قانون) هست.

ماده ۱۲- فهرست دارایی مقامات مسؤول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:

۱- همه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و درون صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی هست.

۲- حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن؛

۳- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار؛

۴- سرمایه‌گذاری؛

۵٫ اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛

۶٫ موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی و یا قرض‌الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛

۷٫ هرگونه منبع ها درآمدی مستمر؛

تبصره– چنانچه دارایی مقامات مسئول درون خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.

ماده ۱۳- هیأت تحقیق توسط رئیس قوه قضائیه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت تحقیق وضعیت دارایی مشمولان ماده ۱ قانون انتخاب می‌شود.

ماده ۱۴- پس از ارجاع رئیس قوه قضائیه، هیأت تحقیق با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه درون خصوص میزان دارایی عنوان شده و افزایش آن درون طول دوره مسؤولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده ۱ قانون می‌خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت وقت یک ماه عنوان نمایند.

ماده ۱۵- هیأت تحقیق می‌تواند درون صورت لزوم از دستگاه اجرایی و قسمت خصوصی نسبت به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند با هیأت همکاری و درون اسرع وقت به استعلامات جواب دهند.

ماده ۱۶- چنانچه مراجع قضایی درون اثنای رسیدگی به پرونده‌ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی درون حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده ۱ قانون باشد، مکلف‌اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل عنوان نمایند.

ماده ۱۷- نتیجه تحقیق نهایی هیأت تحقیق از طریق رئیس هیأت به رئیس قوه قضاییه گفته می‌شود. چنانچه به تشخیص رئیس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون بر خلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم درون خصوص دارایی افزایش یافته، درون صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره– چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که تحقیق مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رئیس قوه قضائیه عنوان می‌گردد.

ماده ۱۸- رئیس قوه قضائیه می‌تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده یک قانون را منتشر نماید.

ماده ۱۹- چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون درون مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل کار ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گفته ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف هست مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران عنوان نماید تا درون اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کار قانونی به عمل آید.

ماده ۲۰- درون صورت عدم کار افراد مشمول ماده ۳ قانون درون ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاه‌های مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد.

تبصره – درون صورتی که علی رغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین‌نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت کار مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح عنوان می‌کند.

ماده ۲۱- این آیین نامه درون ۲۱ ماده و ۸ تبصره درون تاریخ ۱۳۹۸…۳…۱۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

سیّد ابراهیم رییسی».

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *